Ochrana osobných údajov

 1. Plne rešpektujeme súkromie našich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.  Vaše osobné údaje budú spracúvané v Klientskom informačnom systéme a v prípade ak poskytnete súhlas aj v Marketingovom infomačnom systéme, alebo na základe ustanovenia § 10 ods. 3 písm. d) výlučne v rozsahu Titul, Meno, Priezvisko adresa a to formou poštového styku.
 1. Prevádzkovateľ internetového obchodu Eshop a Horoškoly Rockstar týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov"( ďalej len zákon).

 

 1. Právnym základom spracúvania osobných údajov je vedomý prejav vôle dotknutej osoby na právnom základe § 10 ods. 3 písm. b) zákona v Klientskom informačnom systéme.
 1. Právnym základom spracúvania osobných údajov je vedomý prejav vôle dotknutej osoby na právnom základe § 10 ods. 3 písm. d) a osobitný súhlas zákona v Marketingovom informačnom systéme.
 1. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie.

 

 1. Prevádzkovateľ sa pri spracúvaní osobných údajov na účel plnenia povinností z uzatvorenej zmluvy prostredníctvom predaja a nákupu tovaru a služieb zaväzuje spracúvať osobné údaje výlučne na stanovený účel a neposkytovať sprístupnené osobné údaje inej tretej strane okrem prepravných služieb zabezpečujúcich dodanie tovaru – zásielky.
 1. Podľa § 28 zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu Eshopu a Horoškoly Rockstar súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže bezodkladne jeho osobné údaje z príslušných databáz  Prevádzkovateľ upozorňuje na povinnosť uchovávať niektoré zo sprístupnených údajov po dobu stanovenú osobitnými predpismi.

 

 1. Dotknutá osoba má právo (najmä na základe ustanovení Zákona 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov) na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa najmä:
  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona  122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

 1. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:
  1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
  2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
    
  1. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.